Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

Delovanje centra

Poglavitna usmeritev delovanja TDC se osredotoča na visokotehnološke in inovativne skupne projekte, znotraj katerih se povezujejo razvojno-raziskovalne in izobraževalne ustanove ter podjetja, ki z medsebojnim sodelovanjem zagotavljajo kakovost in tržno vrednost končnega izdelka, storitve ali rešitve.

Pomemben del, ki ga predstavljajo skupni projekti, je tudi oblikovanje vrhunskih kadrov ter ustvarjanje in zagotavljanje tržno zanimivega znanja, ki se vključuje v mednarodni podiplomski program.

 

Delovanje


Primarna vloga podjetij, ki sodelujejo v skupnih projektih, se kaže v projektnem in podjetniškem pristopu ter finančni podpori projektov. Prednost njihovega vključevanja v TDC je, da imajo za svoje uresničevanje raziskovalno-razvojnih načrtov na voljo vrhunsko usposobljene kadre ter primerno visokotehnološko infrastrukturo, s čimer se podjetjem znižajo stroški razvoja.

Sodelovanje v skupnih projektih omogoča tudi realizacijo inovativnih zamisli študentov oziroma mladih raziskovalcev, ki jim kreativno središče ne zagotavlja zgolj prenosa njihovih inovativnih idej v prakso, zaščite in varovanja intelektualne lastnine ter licenciranje tehnologij, ampak tudi formalno priznano izobrazbo.

Končni cilj in ključna prednost skupnih projektov je dodana vrednost in globalna konkurenčnost rezultatov:

 • Novi, visokotehnološki in tržno zanimivi ter konkurenčni izdelki, storitve in rešitve.
 • Nova visokotehnološka, konkurenčna, dinamična in visokodonosna podjetja, ki so lahko posledica »spin-off« procesa ali pa povsem novonastala.
 • Vrhunski kadri, tako za potrebe razvojno-raziskovalne dejavnosti v podjetjih ali na ustanovah, kot tudi za potrebe podjetništva (trženje, finance, projektno vodenje ipd.).
 • Vrhunski podiplomski mednarodni programi, ki so tudi potencialno tržno in komercialno zanimivi.


Zastavljeni koncept delovanja, ki omogoča uresničevanje zastavljenih ciljev TDC in zagotavlja pričakovane rezultate, temelji na sledečih ključnih pristopih, ki so povezani v celovit in sistematično urejen ter voden proces:

 • projektni pristop,
 • podjetniški pristop,
 • vrhunski podiplomski program in vrhunski kadri,
 • interdisciplinarnost in multidisciplinarnost,
 • mreženje (regionalna in mednarodna povezanost),
 • porazdeljena konvergenčna infrastruktura,
 • »open-minded design thinking«,
 • »living lab«.

Slika


Projektni pristop omogoča načrtovanje in predstavitev izvorne ideje v obliki projekta. Ta proces vključuje natančno opredelitev ter realno oceno izvorne ideje z vidika možnosti izvedbe, kar zmanjšuje tveganje njene končne realizacije.

Podjetniški pristop se že v samem začetku vključi v izvedbo ideje ter vodi in usmerja načrtovanje (design), kar povečuje možnosti uspešne komercializacije končnega izdelka, storitve ali rešitve.

Vrhunski podiplomski program omogoča individualno, interdisciplinarno in mednarodno izobraževanje, podprto s projektnim delom. V učne načrte in izobraževalne programe se vključujejo tudi podjetja, kar pripomore h kvalitetnejšemu razvoju vrhunskih kadrov. 
Interdisciplinarnost in multidisciplinarnost sta prisotni tako na izobraževalnem, kot tudi podjetniškem nivoju. Sodelovanje se ne omejuje zgolj na različne in med seboj bolj ali manj komplementarne študijske smeri in programe, ampak tudi širše v evropskem oziroma svetovnem merilu. Hkrati se v okviru projektov združujejo tudi podjetja z različnih in komplementarnih področij, brez česar novi, konkurenčni izdelki, ponudba in storitve sploh ne bili izvedljivi.

Interdisciplinarna zasnova upošteva smernice »kreativne industrije«, ki na enem mestu združuje posameznike različnih vlog ter poklicnih in strokovnih profilov.

 

Interdisciplinarnost


Povezovanje in mreženje TDC zajema povezovanje z ostalimi podobnimi in sorodnimi ustanovami, združenji in podjetji na lokalnem, regionalnem in širšem mednarodnem nivoju. 

Porazdeljena konvergenčna infrastruktura
zagotavlja osnovne okvire za uspešno in konkurenčno delovanje TDC ter nudi stimulativno in motivacijsko okolje za kreativno, neobremenjeno in inovativno razmišljanje in oblikovanje zamisli.

»Open-minded design thinking« lahko v okviru TDC opredelimo kot proces ustvarjalnega in kritičnega razmišljanja, ki omogoča organizacijo informacij in zamisli, sprejemanje odločitev, izboljševanje stanja in pridobivanje novega znanja. Predstavljajo jih prostori kreativnega razmišljanja z možnostjo poljubne ureditve, opremljenosti in organiziranosti glede na trenutne potrebe delovnega vzdušja.

»Living lab«
je okolje, v katerem se povezujejo raziskovalci z uporabniki s ciljem, da soustvarjajo nove izdelke, storitve ali rešitve skladno s potrebami uporabnikov. V času predsedovanja Finske Evropskemu svetu v drugi polovici leta 2006 je bilo vzpostavljanje »Living lab« predlagano kot prednostna naloga Evropske unije ter vzpostavljeno Evropsko omrežje (European Network of LivingLabs). »Living lab« pomeni odlične prostorske možnosti, kjer se udeleženci z veseljem zadržijo tudi izven razvojno raziskovalnega dela. Neformalni stiki v okviru prostočasnih, rekreacijskih in razvedrilnih aktivnosti tako še povečujejo kreativnost, pretok informacij ter izmenjavo mnenj ali stališč.

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani