Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

O centru

TDC Jamova krizisce

V strateških dokumentih Slovenije in Evropske unije je področje informacijskih in komunikacijskih tehnologij opredeljeno kot eno izmed najpomembnejših za doseganje ciljev Strategije razvoja Slovenije, Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa in prenovljene Lizbonske strategije, ki poskuša poiskati pot do dolgoročne globalne konkurenčnosti. Informacijsko-komunikacijska panoga je torej evropsko prepoznavna prioriteta.

Slovenija ima dobro razvita informacijsko-komunikacijska podjetja - ICT (»Information and Communication Technologies«) ter podjetja s področja elektrotehnike - EE (»Electrical Engineering«), ki imajo tradicijo in so široko prepoznavna. Toda področje visoke tehnološke industrije in razvoj dinamičnih, na znanju temelječih storitev, sta, glede na potenical, ki obstaja, še vedno premalo razvita. Razlog za takšno stanje je v premajhni povezanosti med znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in podjetji, ki so vpeta v gospodarstvo evropskega oziroma svetovnega trga. Za izboljšanje položaja slovenskega ICT in EE gospodarstva sta industrija in Univerza v Ljubljani dali pobudo za ustanovitev kreativnega središča, kot ga v Sloveniji še nimamo. Središče bo postavljeno v Ljubljani v okolju bodoče Politehnike Ljubljana, ki je eden izmed projektov Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023, ki jo je potrdila Vlada Republike Slovenije.

Kreativno središče bo poimenovano Visokošolsko inovacijsko središče (VIS) in Tehnološki design center (TDC) za informacijske in komunikacijske tehnologije in elektrotehniko (ICTEE®) in vključuje tudi področja energetike, novih energetskih virov ter biomedicinskih tehnologij. TDC torej predstavlja inovacijsko okolje z visoko koncentracijo visokošolske, raziskovalne in aplikativne strukture Slovenije. Kreativni center v Ljubljani na Viču bo povezan tudi z drugimi slovenskimi regijskimi in mednarodnimi centri, ki že delujejo ali pa se njihov obstoj še načrtuje.

Utemeljitev v dokumentu Operativni  program  krepitve  regionalnih  razvojnih  potencialov  za  obdobje  2007 - 2013 (Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, februar 2007): »koncentracija sorodnih institucij na skupni lokaciji omogoča njihovo funkcionalno povezovanje in racionalnejše delovanje, izboljša razmere za raziskovalno delo, omogoča uspešnejše usposabljanje ustreznih kadrov, intenzivnejšo mednarodno izmenjavo visokošolskih učiteljev in raziskovalcev, olajša delovanje centrom odličnosti, predvsem pa, zaradi ustreznih prostorskih možnosti, neposredno prostorsko in funkcionalno povezavo s centri odličnosti, tehnološkimi centri, podjetniškimi inkubatorji, tehnološki parki in drugo infrastrukturo za prenos znanja v gospodarstvo« s področja ICT in EE. Naložba v TDC bo pomembno prispevala, da bomo prišli do »ustrezne koncentracije visokošolske, raziskovalne in razvojne infrastrukture v središčih nacionalnega pomena, ki bo v navezavi s tehnološkimi mrežami in platformami pomembno okrepila mrežo razvojnih institucij v Sloveniji in njihovo podporo nacionalnemu razvoju, zlasti gospodarstvu.«

Financiranje TDC bo, v kontekstu uresničevanja ciljev Lizbonske strategije, vključevalo sredstva podjetij in univerz ter evropskih in nacionalnih programov, predvsem sredstva strukturnih skladov, 6. in 7. okvirnega programa, tehnoloških platform, tehnoloških mrež in centrov odličnosti.

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani