Visokošolsko inovacijsko središče VIS TDC ICTEE®

VIS TDC ICTEE®

VIS - Visokošolsko inovacijsko središče
TDC - Tehnološki design center
ICTEE® - Informacijsko-komunikacijske tehnologije in elektrotehnika

Neurone

Kaj je VIS TDC ICTEE®

 • Kreativno središče tehnološkega razvoja
 • Partnerski projekt podjetij, države in znanosti
 • Interdisciplinarno podiplomsko izobraževanje
 • Stičišče idej, znanja, sposobnosti in ustvarjalnosti
 • Mednarodno povezovanje
 • Prototyping in verifikacija zamisli v izdelkih
 • »Living lab«

VIS TDC ICTEE® je pilotni visokotehnološki partnerski projekt domače industrije ter bo vsebinsko in tudi tehnološko predstavljal odmeven primer dobre prakse na svojem področju v širšem evropskem prostoru.

Delovanje VIS TDC ICTEE® je zasnovano na povezovanju podjetniškega in raziskovalnega dela. Glavni element kreativnega središča so tržno naravnani in interdisciplinarni visokotehnološki inovativni projekti, kjer sodelujejo podjetja in univerze oziroma fakultete. Strokovnjaki, podiplomski študentje, raziskovalci in podjetniki, ne glede na svoje strokovno poreklo in panožni izvor, bodo v VIS TDC ICTEE® združevali svoje moči pri izdelavi novih konkurenčnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo.

Poleg dodane vrednosti, ki jo industrija iztrži pri prodaji izdelka na trgu, so rezultati skupne realizacije projekta tudi novi vrhunski kadri. Projektno delo bo namreč vključeno v mednarodni podiplomski program, s čimer bo znanje, ki ga bodo raziskovalci pridobili pri realizaciji projektov, tudi formalno priznano v obliki akademskih nazivov.
Tak način organiziranja prinaša več pozitivnih učinkov:

 • okolje bo pridobilo mednarodno uveljavljeno institucijo in številne vrhunske posameznike, različnih strok, področij in nacionalnosti;
 • vrhunske razvojno-raziskovalne laboratorije v domačem okolju;
 • podjetja bodo imela na voljo več raziskovalcev, ki bodo usmerjeni v doseganje rezultatov ter bodo imeli praktične izkušnje s področij njihovega delovanja;
 • raziskovalci oziroma podiplomski študentje bodo lahko pridobili kakovostnejše oziroma bolj konkurenčno in uporabno znanje ter praktične izkušnje;
 • študentom se bo izboljšal položaj na globalnem trgu delovne sile, saj bodo dosegali višjo kadrovsko vrednost.


Oboje, tržna vrednost realiziranih projektov in znanje, ki ga bodo raziskovalci pridobili pri izdelavi končnih inovativnih izdelkov, bosta pripomogla k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in bosta posredno prispevala k dvigu življenjske ravni v Sloveniji. VIS TDC ICTEE® se tako vključuje zlasti v prvo in drugo razvojno prioriteto Strategije razvoja Slovenije (»Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast«, »Učinkovito ustvarjanje znanja, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta«) in v več aktivnosti Programa reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji. Sama naložba se izvaja v okviru prednostne usmeritve OP RR »2.3 Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«, dejavnosti kreativnega centra pa bodo neposredno prispevale h ključnim ciljem Operativnega programa za krepitev regionalnih razvojnih potencialov in Operativnega programa razvoja človeških virov, torej:

 • k inovativni, dinamični in odprti Sloveniji, s konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvu,
 • predstavljajo vlaganja v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti, kar je tudi najboljši način za večjo zaposlenost in visok življenjski standard.


Primer dobre prakse dopolnjevanja virov finciranja VIS TDC ICTEE® s sredstvi

 • Evropskih programov
 • Nacionalnih programov
 • Podjetij
 • Univerz
 • Strukturnih skladov, 6. in 7. okvirnega programa
 • Tehnoloških mrež
 • Tehnoloških centrov
 • Tehnoloških platform
 • Centrov odličnosti
 • Lokalnih skupnosti

 

 

Copyright © 2008 Tehnološka mreža ICT in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani